عسل‌های تک گل

عسل تک گل به محصولی گفته می‌شود که زنبور عسل شهد یک نوع گیاه را جمع آوری کرده باشد .
عسل تک گل در مزارع بسیار بزرگ ویا در مناطقی تهیه می‌شود که پوشش گیاهی از یک نوع گیاه باشد.
هپی هانی  بهترین نوع عسل طبیعی موجود در کشور را تهیه کرده  وبا دستگاههای اتوماتیک بسته بندی و در اختیار شما قرار میدهد.
این نوع عسل  بسته به گیاه آن دارای خواص درمانی مختلف می‌باشد .
عسل کنار ، عسل یونجه ، عسل گون گزانگبین …. جزو بهترین عسل های تک گل هپی هانی است .