خانه/عسل با طبع متعادل

عسل با طبع متعادل

عسل با طبع متعادل یا سرد یا گرم اصلاحی است که برای PH  مواد غذایی و میزان آن در خون رایج است .
هر چه مواد غذایی به سمت اسیدی تمایل داشته باشند آن ماده سرد.
واگر به قلیایی بودن تمایل داشته باشد گرم گفته میشود.
خون ما نیز چنین است و باید مواد غذایی را مصرف کنیم که تعادل اسیدی ، بازی در بدن ایجاد کند
و به اصطلاح به تعادل برسند .
ععسل با طبع متعادل عسلی است که به بین اسید و قلیاست دارد.

رفتن به بالا