خانه/عسل با طبع گرم

عسل با طبع گرم

عسل با طبع گرم  یا طبع سرد اصلاحی است که برای PH  مواد غذایی و میزان آن در خون رایج است .
هر چه مواد غذایی به سمت اسیدی تمایل داشته باشند آن ماده سرد.
واگر به قلیایی بودن تمایل داشته باشد گرم گفته میشود.
خون ما نیز چنین است و باید مواد غذایی را مصرف کنیم که تعادل اسیدی ، بازی در بدن ایجاد کند
و به اصطلاح به تعادل برسند .
عسل با طبع گرم عسلی است که به قلیا تمایل بیشتری دارد.

رفتن به بالا