گالری عکس هپی هانی در نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان ۱۴۰۰

چند عکس از برگزاری و حضور عسل هپی هانی در نمایشگاه موادغذایی و بسته بندی اصفهان آبان ماه ۱۴۰۰