گالری عکس هپی هانی در نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 1400

چند عکس از برگزاری و حضور عسل هپی هانی در نمایشگاه موادغذایی و بسته بندی اصفهان آبان ماه 1400